Kilobots XX 2011-07-16 
Fight Weight   Winner   Loser   
1 1 pound Kitbot Shooter McGavin
2 1 pound Metroid Cleanup
3 1 pound Cleanup Shooter McGavin
4 1 pound Kitbot Cleanup
5 1 pound Metroid Iron Infidel
6 1 pound Metroid Kitbot
Fight Weight   Winner   Loser   
7 1kg Roadbug Launchpad
8 1kg Roadbug Launchpad
Fight Weight   Winner   Loser   
9 3 pounds Utopia Taz
10 3 pounds AMP Mars Attacks
11 3 pounds Utopia AMP
12 3 pounds AMP Mars Attacks
13 3 pounds Utopia AMP