Kilobots XVIII 2010-08-21 
Fight Weight   Winner   Loser   
1 1 pound Kitbot Elliot
2 1 pound Kitbot Iron Lotus
3 1 pound Iron Lotus Elliot
4 1 pound Metroid Iron Infidel
5 1 pound Iron Lotus Iron Infidel
6 1 pound Metroid Kitbot
7 1 pound Metroid Iron Lotus
8 1 pound Iron Infidel Elliot
Fight Weight   Winner   Loser   
9 1kg Roadbug Hans Gruber
10 1kg Roadbug Triple Action
11 1kg Triple Action Hans Gruber
Fight Weight   Winner   Loser   
12 3 pounds Utopia RinkRat